Menu
Lesmantes
wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu

 

1. DEFINICJE

 

2. POSTANOWIENIE OGÓLNE

 

3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

5. DOSTAWA

 

6. PŁATNOŚĆ

 

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

9. DANE OSOBOWE

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

1. DEFINICJE

 

 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

1.2. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.3. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4. KONSUMENT – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.5. KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.

1.6. PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

1.7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

1.8. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.

1.9. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.lesmantes.pl za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.10. SPRZEDAWCA – Julia Wójcik prowadząca działalność pod nazwą Julia Wójcik (adres prowadzenia działalności: ul. Dymińska 6A/134; 01-519 Warszawa), NIP 5252760428, REGON 381056838, adres poczty elektronicznej: sklep@lesmantes.pl.

1.11. STRONA – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.

1.12. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.14. USŁUGODAWCA – Julia Wójcik prowadząca działalność pod nazwą Julia Wójcik (adres prowadzenia działalności: ul. Dymińska 6A/134; 01-519 Warszawa), NIP 5252760428, REGON 381056838, adres poczty elektronicznej: sklep@lesmantes.pl.

1.15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

 

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

2.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

2.2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.

 

2.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.

 

2.4. Sklep Internetowy prowadzony jest przez:

Julia Wójcik prowadząca działalność pod nazwą Julia Wójcik (adres prowadzenia działalności: ul. Dymińska 6A/134; 01-519 Warszawa), NIP 5252760428, REGON 381056838, adres poczty elektronicznej: sklep@lesmantes.pl. Adres sklepu internetowego www.lesmantes.pl
 

2.5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:

 

2.5.1. Konto Klienta w Sklepie internetowym;

 

2.5.2. Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym.

 

2.5.3. Newsletter

 

2.6. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

 

2.6.1. Komputer z dostępem do Internetu;

 

2.6.2. Dostęp do poczty elektronicznej.

 

2.6.3. Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;

 

2.6.4. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.

 

2.7. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

2.8. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 

2.9. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 

2.10. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej.

 

2.11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi

 

 

3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

 

3.1. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

3.2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.

 

3.3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

 

3.3.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

 

3.3.1.1. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: adres e-mail oraz Hasło.

 

3.3.2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).

 

3.4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.

 

3.5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

 

3.6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

 

3.6.1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 14–dniowego terminu wypowiedzenia. Prawo do odstąpienia NIE DOTYCZY żywych zwierząt. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy przy zakupie żywych zwierząt bez ponoszenia kosztów, do momentu kiedy status jego zamówienia zostanie zmieniony na realizowany. Po tym momencie przysługuje konsumentowi prawo do reklamacji, jeśli otrzymane zwierzę będzie niezgodne z opisem.

 

3.6.2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.

 

3.6.3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.

 

3.6.4. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

 

 

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

 

4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich lub innych walutach obcych wykazanymi na stronie sklepu i zawiera wszystkie składniki, w tym. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

 

4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.4. Cena Produktu jest uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego wraz z jej historią zmian w przeciągu 30 dni, jeżeli Cena Produktu uległa zmianie w terminie 30 dni.

 

4.5. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.

 

4.5.1. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane aktualne, poprawne i niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności.


4.5.2. Jeśli dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności będą niekompletne lub niepoprawne zamówienie może zostać anulowane.


4.5.3. Klient bierze pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia Produktów, błędy lub opóźnienia powstałe w wyniku podania błędnych lub nieaktualnych danych niezbędnych do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności.

 

4.6. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola „Złóż Zamówienie”.

 

4.7. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje Zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

 

4.8. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu

 

 

5. DOSTAWA

 

5.1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży wysyłka Produktu zostanie zrealizowana w ciągu 5 dni roboczych. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia. Jeśli temperatura spadnie poniżej minus 2 stopni Celsjusza lub będzie wynosić ponad 28 stopni Celsjusza Sprzedawca zastrzega sobie możliwość przesunięcia realizacji wysyłki zamówienia z żywymi zwierzętami w oczekiwaniu na warunki umożliwiające transport zwierząt. Przesyłki z pozostałymi towarami realizowane są przez Sprzedawcę niezależnie od warunków pogodowych.

 

5.2. Zamówienia wysyłane są po zaksięgowaniu wpłaty na koncie lub po otrzymaniu informacji o zarejestrowaniu wpłaty w serwisie Przelewy24. Nie wysyłamy zamówień na podstawie potwierdzeń przelewów wysyłanych przez Klienta. Zamówienia złożone i opłacone do godziny 12:00 wysyłamy tego samego dnia roboczego. Zamówienia zawierające żywe zwierzęta wysyłamy od poniedziałku do środy (nie dotyczy dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni bezpośrednio poprzedzających dni ustawowo wolne od pracy).

 

5.3. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta: za pośrednictwem przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia.

5.3.1 Kupując bezpośrednio w naszym sklepie lub poprzez Allegro Klient automatycznie udziela Sprzedawcy pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów na nadanie przesyłki w imieniu i na koszt kupującego.

 

5.4. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium: Rzeczypospolitej Polskiej.

 

5.5. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia.

 

5.6. Udzielamy gwarancji dotarcia żywych zwierząt w terminie 48 godzin od chwili nadania na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

 

6. PŁATNOŚĆ

 

 

6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
 

6.1.1. Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia).
 

6.1.2. Płatności elektroniczne – Przelewy24.
 

6.2. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

6.3. Zamówienia złożone i nieopłacone w ciągu 7 dni zostają anulowane.

 

 

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 

7.1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: Julia Wójcik ul. Dymińska 6A/134 01-519 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@lesmantes.pl. Prawo do odstąpienia NIE DOTYCZY żywych zwierząt. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy przy zakupie żywych zwierząt bez ponoszenia kosztów, do momentu kiedy status jego zamówienia zostanie zmieniony na realizowany. Po tym momencie przysługuje konsumentowi prawo do reklamacji, jeśli otrzymane zwierzę będzie niezgodne z opisem.

 

7.2. Termin 14 dniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej - od dnia jej zawarcia. Prawo do odstąpienia NIE DOTYCZY żywych zwierząt.

Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy przy zakupie żywych zwierząt bez ponoszenia kosztów, do momentu kiedy status jego zamówienia zostanie zmieniony na realizowany. Po tym momencie przysługuje konsumentowi prawo do reklamacji, jeśli otrzymane zwierzę będzie niezgodne z opisem.

 

7.3. W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 

7.4. Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.

 

7.5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 7.1 oraz 7.2; (2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; (3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; (4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (6) dostarczania prasy; (7) usług w zakresie gier hazardowych. (8) obrotu żywymi zwierzętami

 

 

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

 

8.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży

 

8.1.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 

8.1.2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres Julia Wójcik ul. Dymińska 6A/134 01-519 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@lesmantes.pl.

 

8.1.3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres email lub w inny podany przez Klienta sposób.
 

8.1.4. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).8.1.5. W przypadku terrariów i pojemników podstawą do reklamacji z tytułu uszkodzeń jest okazanie protokołu szkody. Stan techniczny zawartości przesyłki należy sprawdzić w obecności kuriera, w przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru, należy spisać z nim protokół szkody. W innym przypadku reklamacja nie będzie uwzględniona.8.1.6 W przypadku zwierząt udzielamy 48 godzinnej gwarancji na dotarcie żywych zwierząt. Podstawą do reklamacji jest film video (przedstawiający całe odpakowywanie paczki wraz z przecięciem taśm, bez cięć materiału filmowego, przy jasnym oświetleniu, w jakości umożliwiającej późniejsze ustalenie, co jest widoczne na nagraniu oraz jaki jest stan zwierząt, roślin, przedmiotów), na którym widoczny jest stan zwierząt, roślin, przedmiotów, paczki. Film video należy przesłać na mail sklep@lesmantes.pl do 12 godzin od momentu odebrania przesyłki przez Klienta. Filmy video dosyłane później nie będą uwzględniane. Powyżej 48 godzin od chwili nadania paczki, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności i nie daje gwarancji na dotarcie żywych zwierząt.8.1.7 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy hodowlane Klienta, niewłaściwe warunki hodowli zapewnione przez Klienta, które przyczynią się do śmierci, pogorszenia stanu zakupionych żywych zwierząt, roślin.

 

8.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej

 

8.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych można zgłaszać pisemnie na adres Julia Wójcik ul. Dymińska 6A/134 01-519 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@lesmantes.pl.


8.2.2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym zauważył nieprawidłowości w świadczeniu Usługi elektronicznej.

 

8.2.3. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

 

8.2.4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 

8.2.5. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

 

 

9. DANE OSOBOWE

 

 

9.1. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest: Julia Wójcik ul. Dymińska 6A/134 01-519 Warszawa.

 

9.2. Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej.

 

9.3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

9.4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.

 

10. REGULAMIN DODAWANIA OPINII W SKLEPIE

10.1 Postanowienia ogólne

 

10.1.1. Niniejszy regulamin określa zasady zamieszczania opinii Klientów na temat produktów dostępnych w sklepie internetowym www.lesmantes.pl.
10.1.2. Opinię na temat produktów dostępnych w sklepie internetowym lesmantes.pl może dodać Klient, który dokonał zakupu.

10.1.3. Klient przesyłając do lesmantes.pl opinię o produkcie/ach akceptuje i wyraża zgodę na przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu.

10.1.4. Opinią Klienta jest fragment informacji (wypowiedź) umieszczony przez niego w Sklepie ściśle powiązany z jego subiektywnym spojrzeniem na przedmiot wypowiedzi (dalej: Opinia).

10.1.5. Usługa zamieszczania opinii polega na umożliwieniu Klientowi publikacji w Sklepie subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących towarów, obsługi.

10.1.6. Rezygnacja z usługi zamieszczania opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta w Sklepie.


10.2 Zasady publikowania opinii/recenzji

10.2.1. Aby Opinia mogła być opublikowana w Sklepie powinna być napisana w języku polskim z zachowaniem obowiązujących zasad poprawnej polszczyzny.

10.2.2. Publikowane wypowiedzi są subiektywnymi Opiniami Klientów. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.

10.2.3. W celu opublikowania opinii Klient powinien podać dane:

  1. ocenę w skali od 1 do 5 gwiazdek (ocenę produktu, Jakość obsługi Klienta, Czas realizacji, Ceny produktów, Jakość produktów)

  2. oznaczenie Klienta (imię lub nick),

  3. adres e-mail (niewidoczny dla innych Klientów),

  4. treść Opinii,

a następnie kliknąć odpowiedni przycisk potwierdzający dodanie Opinii. Powyższe dane mogą zostać wykorzystane w celu weryfikacji prawdziwości wypowiedzi.

10.2.4. Opinia nadesłana przez Użytkownika zostanie opublikowania po weryfikacji treści przez Sprzedawcę. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do decydowania o umieszczaniu na stronach lub odrzucaniu nadesłanych Opinii (zgodnie z §10.2. ust. 6 niniejszego regulaminu). Decyzja o umieszczaniu na stronach lub odrzucaniu nadesłanych Opinii następuje w terminie do 30 dni roboczych liczonych od momentu złożenia Opinii przez Klienta.

10.2.5. Klient oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w Sklepie.

10.2.5.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji Opinii, w przypadku gdy:

a) narusza obowiązujące przepisy w prawie polskim i międzynarodowym, wzywa do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz zawiera treści faszystowskie, pornograficzne oraz powszechnie uznane za wulgarne, propaguje przemoc, obraża uczucia religijne lub dobre obyczaje,

b) narusza prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej,

c) zawiera dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, numery GG, Skype itp.

d) zawiera odnośniki do innych stron internetowych, podmiotów innych niż lesmantes.pl, w szczególności konkurencyjnych serwisów internetowych, sklepów internetowych oraz porównywarek cen,

e) zawiera treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym,

f) nie dotyczy w całości lub części opiniowanego produktu,

g) zawiera treści o charakterze spamu,

h) jest zamieszczana przez automaty, tzw. boty.

10.2.6. Treści opinii Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.

10.2.7. Ocena Klientów dla produktu, usługi, sklepu to średnia wyliczona na podstawie indywidualnych ocen podanych zgodnie z § 10.2 ust. 3 lit. a niniejszego Regulaminu. Do wyliczania oceny nie są jednak brane pod uwagę Opinie, co do których stwierdzona została niezgodność z prawem (10.2 ust. 6 lit. a-f).

10.2.8. Sklep udostępnia użytkownikowi funkcjonalność sortowania opinii, która może odbywać się w następujący sposób:

10.2.9. wg daty dodania opinii (malejąco lub rosnąco);

10.2.10. wg wartości oceny (malejąco lub rosnąco) – wartość oceny w danej opinii wynika ze średniej ocen przyznanych przez Klienta za kluczowe cechy wskazane dla danej grupy produktowej. Oceny wszystkich cech mają jednakową wagę przy wyliczaniu oceny średniej;

10.2.11. Możliwość pozostawienia opinii ogranicza się do umieszczenia tekstu, tj. Klient nie może dodawać m.in. plików graficznych czy multimedialnych.

 

10.3 Prawa autorskie

10.3.1. Klient udziela Sprzedawcy nieograniczonej w czasie licencji na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie i publikowanie, kopiowanie oraz dystrybucję przez Sprzedawcę wszelkich zamieszczonych przez Klienta w Sklepie Opinii.

 

10. 4 Postanowienia końcowe dotyczące opinii/recenzji

10.4.1 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem zamieszczającym Opinię pod pozostawionym adresem e-mail, numerem telefonu.
 

11. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 

11.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 

11.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

11.2.1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

 

11.3. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Aktualny Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem https://www.lesmantes.pl/regulamin-pm-11.html  oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

 

11.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży i umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez (1) udostępnienie Regulaminu na stronach wskazanych w pkt. 9.4 oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, a w przypadku Umowy sprzedaży także przez (3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu.

 

11.5. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy.

 

11.6. OPISY I ZDJĘCIA AUTORSKIE - kopiowanie oraz rozpowszechnianie opisów i zdjęć towarów zamieszczonych w sklepie www.lesmantes.pl jest zabronione. Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Cena za jeden opis lub zdjęcie naszego autorstwa wynosi 12 000 zł netto.

 

11.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2022 r.


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu